Splošni pogoji
SPLOŠNA DOLOČILA Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oziroma napotnice / voucherja, ki jo skleneta Icar d.o.o. (v nadaljevanju Icar) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Icar, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo navedeno v programu. Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Icar d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje. PRIJAVA Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Icar, v katerikoli pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Icar in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije Icar za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15,00 eur, na prijavnico oz. 20,86 pri potovanjih , pripravljenih po naročilu, kar je objavljeno na vidnem mestu v agenciji Icar. Pri sestavi kompleksnih ponudb Icar zahteva varščino za sestavo ponudbe v višini 29,21 eur. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko le odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se šteje zraven izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe tudi vsako naročilo posredovano v ustni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Icar-ja. Ob rezervaciji na vprašanje vplačate varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi. V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali »stop bookinga«. PLAČILO Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Icarja ali pooblaščeni agenciji oz. ko Icar prejme plačilo na transakcijski račun. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnika plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja. Prijavnina znaša od 15.3.2023 25,00 € po rezervaciji. Preostali del potnik plača najmanj 10 dni pred začetkom potovanja oz. kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o njegovi odpovedi. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, udeležbo oziroma prosto mesto, na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (voucher), v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo. CENE Cene potovanja so določene s programom potovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru , da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, do povišanja pristojbin za določene storitve (taxse, vstopnine, pristojbine), ki vplivajo na ceno potovanja. Pogodbenik potovanja ali potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev presega 10%. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vize, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov. O morebitni spremembi cene potovanja Icar obvesti potnika. Icar lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oz. nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. STORITVE VŠTETE V CENI ARANŽMAJA Če ni drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske, gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja in osnovno nezgodno zavarovanje. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah. POSEBNE STORITVE Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (1/1, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, vstopnine,…) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, pristojbine, taxse,…), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne storitve, potnik posreduje željo po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Icar pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Icarju povrniti administrativne stroške v višini 15,00 eur na voucher. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitev v katerem je potnik predložil odpoved oz. drugače odpovedal potovanje: Do 30 dni pred odhodom - 20 % vrednosti aranžmaja 29 do 22 dni pred odhodom – 40 % vrednosti aranžmaja 21 do 15 dni pred odhodom – 60 % vrednosti aranžmaja 14 do 8 dni pred odhodom – 80 % vrednosti aranžmaja 7 dni do vključno dneva odhoda – 100 % vrednosti aranžmaja Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja. Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Icar ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Icarju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji drugače določeni , veljajo pogoji določeni v programu. Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument. V primeru, da zavrne podpis, se šteje kot da potovanja ni odpovedal. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Icarja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna Icar potniku administrativne stroške v višini 15,00 eur, v primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoze z letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov. ODSTOPNINA Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini(zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi, da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino im Icar v primeru potnikove odpovedi pravico do povrnitve administrativnih stroškov, glede na dejanske stroške. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi vplačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni,…) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo na začetku ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi vplačane odstopnine. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje, ima Icar pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni bilo mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za neizkoriščen del potovanja. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice uveljavljajo pri tej zavarovalnici. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA Icar si v skladu z veljavno zakonodajo pridružuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. Icar si pridružuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če ni v programu navedeno drugače, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje: - Za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov po avtobusu - Za potovanje na rednih letalskih progah po Evropi – najmanj 20 potnikov v posamezni skupini - Za potovanje s posebnimi letali, vlaki,… - najmanj 80% zasedenosti razpoložljivih kapacitet. Icar si pridružuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo delne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Icar pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Icar lahko odpove pogodbo oz. odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Icarjem, predvsem če ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti oz. je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Icar. Icar si pridružuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda, zaradi spremembe letalskega, ladijskega,…prevoza ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (novi vozni redi, naravne katastrofe, negotov položaj v državi,…), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih. Icar ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Icar odpove potovanje ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizuma, cepljenja, ki so bili po programu zahtevani. O kakršnikoli spremembi programa Icar potnika nemudoma obvesti. Icar ne odgovarja za zamude letal, vlakov, ladij,…, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Icarju ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Icar namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije. POTNI DOKUMENTI Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Zaradi posameznih zahtev, je potnik dolžan posredovati vse potrebne podatke in podatki se morajo ujemati z veljavnim dokumentom. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM Potnikom prijavljenim na enodnevne izlete, Icar obvestila pred odhodom ne pošilja. Za potovanja z organiziranim prevozom, potnik prejme končno obvestilo najkasneje 4 dni pred potovanjem, če potnik obvestila v tem roku ne prejme je dolžan se zglasiti na svojem prijavnem mestu. Škoda, ki bi nastala zaradi nepopolnega ali nepravilnega naslova, podana s strani potnika, je v breme potnika samega. ZDRAVSTVENI PREDPISI Po predpisih svetovne organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet že po podpisu pogodbe. PRTLJAGA Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v avtobusu in v hotelu, kjer potnik nosi sam odgovornost. Posebna prtljaga se mora pred odhodom prijaviti in doplačajo se morebitni dodatni stroški. Prevoz prtljage temelji na podlagi splošnih pogojev posameznega prevoznika. TOČNOST PREVOZNIKOV Icar ne odgovarja za točnost prevozov v letalskem, morskem in kopenskem prevozu, kadar se le ta opravlja. Icar si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, ki nastopijo zaradi tehničnih težav in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti prometa. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma povprečne kategorije. IZGUBA DOKUMENTA Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja, si potnik na lastne stroške uredi nove. Pri urejanju formalnosti mu z nasveti in pomočjo pomaga vodja potovanja. INFORMACIJE Informacije, ki jih potnik dobi na prodajnem/prijavnem mestu, ne obvezuje Icar bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se veno šteje pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na internetu ali reklamnih materialih so informativne narave, zato Icar ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov. KATEGORIZACIJA NAMESTITVENIH OBJEKTOV Namestitev v programih je označena z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki ste jih vajeni v Sloveniji. Hišni red, prehrana, storitve, … skratka ponudba hotelov, so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij, in na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE Potnik mora nepravilnosti oz. pomanjkljivosti grajati na kraju samem, Icarjevemu vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oz. pooblaščeni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešljiva na kraju samem, potnik pa ni grajal napake na kraju samem in ni o nepravilnostih obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oz. plačilu škode. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Brez pisne reklamacije Icar ne obravnava zahtevkov za znižanja cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo k reklamacijskemu listu. Reklamacija mora biti utemeljena z ustreznimi dokazi ustnimi ali pisnimi o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega zneska, če po krivdi Icarja ni prišlo do izvedbe programa, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Icar pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. KONČNA DOLOČILA V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Mariboru. ZAVAROVANJE ODPOVEDI POTOVANJA Z zavarovanjem odpovedi potovanja se izognete stroškom, ki bi vam nastali, če bi zaradi nepričakovanih dogodkov morali odpovedati svoje potovanje – v tujini ali Sloveniji. Zavarovanje lahko sklenete najpozneje tri dni po sklenitvi pogodbe o potovanju ali rezervaciji pri organizatorju potovanja, in če so do odhoda na potovanje več kot trije dnevi. OSNOVNI PAKET RIZIKA ODPOVEDI Upravičeno povračilo stroška aranžmaja le v naslednjih primerih: Nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja potnika Vaša nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, ki vam onemogoča potovanje, pri čemer je takšno stanje potrjeno z zdravniškim potrdilom. Za nezgodo po teh pogojih šteje vsak nenaden, nepredvidljiv, od vaše volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na vaše telo ter ima za posledico popolno ali delno invalidnost, začasno nezmožnost za delo ali okvaro zdravja, ki zahteva zdravniško pomoč. Nezgoda ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov, ki niso potniki Nezgoda ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja vaših družinskih članov (otrok, starši, brat ali sestra, zakonec ali zunajzakonski partner ali partner iz druge pravno priznane skupnosti, stari starši, pastorki, posvojenci, rejenci, mačeha in očim), ki ne potujejo z vami (niso sopotniki) in vam onemogočajo odhod na potovanje, če je potrebno domače, ambulantno ali bolnišnično zdravljenje družinskega člana in je vaša navzočnost nujno potrebna, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila. Smrt svojcev Smrt vaših svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, otroci, otroci zunajzakonskega partnerja, posvojenci, rejenci, starši, mačeha, očim, stari starši, vnuki, bratje, sestre, tete, strici, nečaki, nečakinje, zet, snaha, tast, tašča, svak, svakinja ter bratranci in sestrične), ki vam onemogoča potovanje. Poziv sodnih ali upravnih organov Poziv sodnih ali upravnih organov, kjer je obvezna vaša osebna prisotnost.
Turistična agencija ICAR tel: 02 228 25 20 email: icar@siol.net
izdelava spletne strani: www.tehnicnapomoc.si @ 2016
tel: 02/228 25 20